IT
/
USLUGE
/
REFERENCE
/
KONTAKT
BHS
/
ENG

RIJEŠIMO VAŠE IT PROBLEME

DANAS. ZAJEDNO.

O meni

Pružajući usluge iz domena Informacionih Tehnologija (IT), ujedinjujem višegodišnje iskustvo i moderne poslovne trendove da zadovoljim potrebe klijenata i ostvarim poslovne ciljeve.

Trenutno zaposlen kao IT Project Manager u Addiko Bank na projektu tranzicije i transformacije korisničkog radnog mjesta.

Ekspertiza

Informacione Tehnologije (IT) - upotreba hardware-a, software-a, mreža, interneta, procesa i ljudi s ciljem pružanja odgovora na svakodnevne izazove i probleme unutar poslovnog okruženja.

Iskoristite brojne IT benefite kao što su značajne uštede troškova, konkurentska prednost, povećanja produktivnosti itd.

Informacione tehnologije - IT?

Informacione Tehnologije (IT) - upotreba hardware-a, software-a, mreža, interneta, procesa i ljudi prilikom kreiranja, preuzimanja, obrade, prijenosa, korištenja, skladištenja, čuvanja i razmjene svih oblika elektronskih podataka unutar poslovnog okruženja. IT pruža brojne benefite kao što su povećanje fleksibilnosti, značajne uštede troškova, konkurentska prednost, veći kvalitet i performanse, više slobode, pristup specijalizovanim vještinama i mnoge druge.

Usluge

Savjetovanje

Savjetovanje organizacija o načinima na koje mogu efikasno koristiti informacione tehnologije u ostvarivanju svojih poslovnih ciljeva.

Upravljanje

Upravljanje svim IT resursima organizacije kao što su hardware, software, podaci, mreže i zaposleni koji te resurse koriste, u skladu sa njenim potrebama i poslovnim ciljevima.

Projekti

Upravljanje svim fazama životnog ciklusa IT projekta uključujući inicijaciju, planiranje, implementaciju, praćenje, kontrolu i zatvaranje projekta.

Eksternalizacija

Eksternalizacija svih ili dijela IT funkcija organizacije kao što su programiranje, održavanje hardware-a i software-a, umrežavanje i sl., eksternim saradnicima - drugim kompanijama specijalizovanim za pružanje ovih usluga.

SLA

SLA (eng. Service-Level Agreement) predstavlja sporazum u kojem se pružalac IT usluga obavezuje da će organizaciji osigurati kvalitet i ostale elemente IT usluga kako je dogovoreno u ugovoru, o čemu se brine SLA Manager.

Nabavka

Definisanje IT potreba, istraživanje tržišta, komunikacija sa dobavljačima, pregovaranje cijena, dogovaranje uslova, administracija ugovora o nabavkama, upravljanje IT imovinom i osiguranje kvaliteta isporučenih IT proizvoda/usluga.

Automatizacija

Korištenje IT resursa s ciljem smanjenja i/ili zamjene manuelnog rada zaposlenih automatizovanim rješenjima. Benefiti automatizacije poslovnih procesa su smanjenje troškova, povećanje produktivnosti, veća efikasnost, manje grešaka, brži odgovor na poslovne izazove, poboljšan kvalitet usluge, više slobode itd.

Razvoj

Iniciranje, specifikacija, dizaniranje, programiranje, dokumentovanje, testiranje i ispravljanje grešaka u procesu kreiranja i održavanja web i desktop poslovnih aplikacija.

Web

Razvijanje internet i intranet stranica organizacije počevši od jednostavnih (statičkih) pa do kompleksnih web aplikativnih rješenja.

Podaci

Upravljanje bazama podataka uključujući njihovo projektovanje, izradu, održavanje, optimizaciju, backup, kao i unos podataka.

Mreže

Povezivanje hardware-skih komponenti i/ili software-a s ciljem zajedničkog rada na razmjeni informacija i pristupa dijeljenim resursima putem lokalne i/ili wireless tehnologije.

Administracija

Administracija komponenata (hardware, software, serveri, radne stanice itd.) informacionog sistema kompanije s ciljem efikasnog funkcionisanja istog.

Održavanje

Održavanje hardware-a i software-a koje uključuje ispitivanje i čišćenje opreme, popravak, zamjenu i nadogradnju hardware-skih komponenti, instalaciju operativnog sistema i pratećih aplikacija, antivirusna rješenja i sl.

Podrška

Pružanje stručne pomoći klijentima ili zaposlenima u rješavanju problema prilikom korištenja informatičke opreme ili aplikacija putem različitih kanala komunikacije (telefon, e-mail i sl.).

Edukacija

Kontinuirana edukacija i obuka klijenata i/ili zaposlenih za korištenje računarske opreme i aplikacija kroz stručne seminare, unutar ili izvan poslovnih prostorija organizacije.

Reference

(kliknite na niže navedenu referencu kako biste preuzeli izvještaj)

ONI MI VJERUJU.

SADA MOGU POMOĆI I VAMA.

ADDIKO BANK AD

BANJA LUKA

BOSNA I HERCEGOVINA

APR NVO

LAKTAŠI

BOSNA I HERCEGOVINA

HYPO ALPE-ADRIA-BANK AD

BANJA LUKA

BOSNA I HERCEGOVINA

UNICREDIT BANK AD

BANJA LUKA

BOSNA I HERCEGOVINA

SENEX DOO

ČELIĆ

BOSNA I HERCEGOVINA

EURO ZNAK DOO

ČELINAC

BOSNA I HERCEGOVINA

IGM INTERNATIONAL DOO

LAKTAŠI

BOSNA I HERCEGOVINA